Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności profilaktyka i interwencja kryzysowa uzyskają wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do usprawniania społecznego funkcjonowania jednostek, tak indywidualnie jak i w grupie, poprzez działania skierowane na ich stosunki społeczne, rzutujące na interakcję człowieka z otoczeniem.  Rzetelnie przygotowani do wyzwań zawodowych absolwenci studiów z profilaktyki i interwencji kryzysowej mogą przyczynić się do wzbogacenia przestrzeni profesjonalnego i wieloaspektowego wsparcia osób, które przejawiają zależność od innych, zagubienie w dynamice procesu dziejowego, odtrącenie, nieporadność, podejmują próby rozwiązywania potrzeby swojej egzystencji według wzorów nieakceptowanych społecznie i tym samym narażają się na społeczną represję, doświadczają uzależnienia, nieszczęścia, czy długotrwałej choroby.

Odnotowywany w ostatnich latach znaczący wzrost liczby placówek edukacyjnych, realizujących zadania z zakresu wsparcia społecznego, instytucji rządowych, jak i organizacji pozarządowych, fundacji i inicjatyw obywatelskich promujących inicjatywy służące szeroko pojętej edukacji, profilaktyce czy działalności interwencyjnej w sytuacji zmagania się jednostek czy grup społecznych z kryzysami wiąże się z koniecznością przygotowywania wykwalifikowanej kadry do tego typu działalności. W tym zakresie absolwenci specjalności profilaktyka i interwencja kryzysowa mogliby poszukiwać swojego miejsca na rynku pracy.

Za uruchomieniem omawianej specjalności przemawia dodatkowo fakt, że funkcje pedagogów są przewidziane stosownymi rozporządzeniami w większości placówek edukacyjno-profilaktycznych i ośrodków interwencji kryzysowej. Można tu wskazać na następujące:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, zapis postulujący wprowadzenie programów profilaktycznych)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz.U. Nr 111, poz. 535)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (Dz.U. Nr 180, poz. 1493)
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz.1485 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 Nr 10 poz.55)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz.887)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2012 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011, Nr 292)
 • Rozporządzenie MENiS 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych (Dz. U. z dnia 11 września 2001r.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych (Dz. U. z dnia 30 października 2007r.)

Absolwent kończący studia na specjalności profilaktyka i interwencja kryzysowa powinien posiadać następujące kompetencje:

 • interpersonalne – budowane w oparciu o wiedzę pedagogiczną oraz własne doświadczenia w praktyce społecznej
 • diagnostyczne i metodyczne – do podejmowania działań z zakresu profilaktyki społecznej i interwencyjnych w trudnych sytuacjach społecznych dotyczących wybranych kategorii osób i grup społecznych
 • interpretacyjno-prognostyczne – związane z tworzeniem i realizowaniem programów profilaktycznych związanym z zapobieganiem patologiom, niedostosowaniom i eskalacji problemów społecznych oraz wykorzystywaniem odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych w ich późniejszej realizacji (postawy poszukujące, badawcze)
 • organizacyjne – związane z planowaniem, realizowaniem i ewaluowaniem działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i interwencji kryzysowej
 • autokreacyjne – przejawiające się w autorefleksji pedagogicznej, umiejętności trafnego diagnozowania własnych emocji, w ewaluacji własnych dokonań oraz gotowości do zabiegów naprawczych w sytuacji kompetencyjnych niedomagań