dr Dorota Dolata

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół szeroko pojętej problematyki związanej z psychologią rodziny, szczególnie w płaszczyźnie wyjaśniania jej funkcjonowania na gruncie systemowej teorii rodziny. W czasie studiów magisterskich zajmowała się zagadnieniem związanym zarówno z funkcjonowaniem tzw. rodzin homoseksualnych, jak również ich postrzeganiem przez polskich oraz zagranicznych studentów. Spectrum jej dociekań badawczych w pracy doktorskiej stanowi funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych dzieci alkoholików oraz funkcjonowanie rodziny alkoholowej jako całości.

Publikacje:
1. Dolata D. (2016), Studenci polscy i hiszpańscy wobec legalizacji związków jednopłciowych i wychowywania przez nie dzieci, Poznań, Przegląd Naukowo- Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa.
2.Dolata D. (2016), Realizacja funkcji wychowawczej rodziny na przestrzeni trzech epok- wprowadzenie w problematykę zagadnienia, Wrocław, Wychowanie w Rodzinie.
3. Dolata D. (2016), O możliwości posługiwania się umiejętnościami interpersonalnymi coacha oraz pewnymi składowymi coachingu w interakcji nauczyciela z uczniami, Heller W., Janiak A. M. (red.), Kompetencje interpersonalne w przestrzeni szkoły, Poznań- Kalisz.
4. Dolata D. (2016), Coaching we wspomaganiu organizacji czasu wolnego młodzieży, Tanaś V., Welskop W. (red.), Kultura Czasu Wolnego We Współczesnym Świecie, Łódź.
5. Dolata D. (2016). Czy geje są dyskryminowani w polskim społeczeństwie?- ilustracja empiryczna, Leśny J., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Psychologia i Socjologia, Poznań, Młodzi Naukowcy.