KIERUNKI BADAŃ

Kierunki badań i refleksji teoretycznej stanowiące przedmiot poszukiwań naukowych w ramach zakładu:

  • Poradnictwo w relacji do innych oddziaływań społecznych np.  wychowania i opieki
  • Paradygmaty teoretyczno-metodologiczne w badaniach nad poradnictwem
  • Poradnictwo jako interakcja międzyosobowa i działalność zinstytucjonalizowana – dylematy i strategie funkcjonowania doradców w społeczeństwie ponowoczesnym
  • Poradnictwo adresowane do poszczególnych podmiotów systemu szkolnego: uczniów, nauczycieli, rodziców w sytuacjach trudnych. Wspomaganie uczniów w realizacji zadań edukacyjnych, rodziców i nauczycieli w sprawowaniu funkcji wychowawczo-opiekuńczych
  • Instytucjonalne i nieformalne wspieranie człowieka w realizacji zadań rozwojowych i życiowych
  • Poradnictwo biograficzne (całożyciowe poradnictwo zawodowe) wobec zmieniających się wzorców karier oraz nowych wymogów edukacji i rynku pracy