dr Agnieszka Skowrońska-Pućka

Adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki dynamicznych przemian życia rodzinnego we współczesnym społeczeństwie. Refleksję poznawczą budzi problematyka macierzyństwa jako doświadczenia kulturowego i biograficznego ze szczególną koncentracją na zjawisku (przed)wczesnego macierzyństwa realizowanego w warunkach instytucjonalnych. Ważkim zagadnieniem jej dociekaniach badawczych stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące etiologii oraz szeroko rozumianych implikacji wynikających z zaistnienia (przed)wczesnego obowiązku macierzyńskiego oraz form wsparcia i pomocy adresowanych do (zbyt)młodych rodziców

Najważniejsze publikacje

PUBLIKACJE:

Autorskie monografie:

A. Skowrońska-Pućka, (Przed)wczesne macierzyństwo-perspektywa biograficzna. Diagnoza, pomoc i wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2016

Redakcja naukowa pracy zwartej:

 M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red.) „Rodzina, młodzież, dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej” Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red). W kręgu działań poradniczych  i pomocowych, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2016

Artykuły w recenzowanych monografiach naukowych:

2009

 A. Skowrońska Plany edukacyjno-zawodowe uczniów szkół publicznych i niepublicznych w Polsce, [w:] „Człowiek w kontekście pracy. Teoria, empiria, praktyka”, M. Piorunek (red). Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2009

2012

A. Skowrońska-Pućka, Funkcjonowanie młodych matek w zmieniającym się świecie. Psychopedagogiczne i społeczne konsekwencje (przed)wczesnego macierzyństwa, [w:] „Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie”, H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz, (red). Wyd. Difin, Warszawa 2012

A. Skowrońska-Pućka, Wdrażanie małoletnich rodziców do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Z doświadczeń Domu Matki i Dziecka w Gnieźnie, [w:]Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna. Tom 2. Społeczeństwo i Kultura”, J. K Stępkowska, K. M Stępkowska, (red), Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012

A. Skowrońska-Pućka Małoletnie macierzyństwo na tle przemian rodziny, [w:] „Macierzyństwo w świetle współczesnych przemian społecznych. Perspektywa młodych naukowców”, J. Deręgowska, M. Majerczyk, (red). Wyd. WSNHiD, Poznań 2012

2013

A. Skowrońska-Pućka, (Przed)wczesne macierzyństwo – opieka i wsparcie instytucjonalne, [w:] „Opieka, edukacja, profilaktyka i resocjalizacja – wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej”, A. Nowicka, M. Ilnicka, (red). Lubin 2013

A. Skowrońska-Pućka, (Nie)wirtualne problemy nastoletnich matek. Potrzeba wsparcia, [w:] „Rodzina, młodzież, dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej”, M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka, (red). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013

2014

A. Skowrońska-Pućka, Proces usamodzielnienia małoletnich rodziców jako forma profilaktyki marginalizacji i wykluczenia społecznego, [w:] „New contributions sciences. Mapping the dilemmas of comminication, health and social aid”,  A. Błachnio, W. Maliszewski, S. Karikova, A. Knocińska, (red). Matej Bela University, Banska Bystrica 2014

A. Skowrońska-Pućka, (Przed)wczesne rodzicielstwo na tle oddziaływań popkulturowych, [w:] „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny”, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Martin Hronec (red). Wydawnictwo Edukacyjne  „AKAPIT”, Toruń 2014

A. Skowrońska-Pućka, Nastoletnie macierzyństwo – charakterystyka fenomenu na podstawie analizy cyberprzestrzeni, [w:] „Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci”, M. Kalczyńska, A. Rajchel (red). Opole 2014

A. Skowrońska-Pućka, „O czym nauczyciele nie mówią? Edukacja seksualna w Polsce na tle zjawiska (przed)wczesnego rodzicielstwa”, [w:] „Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej”, U. Szuścik, J. Skibska, E. Kochanowska (red). Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014

2015

A. Skowrońska-Pućka, Children having children. A phenomen of a premature parenthood – conditions and family implications, [w:] “The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization”, H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015

J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka, Coaching – czym jest, a czy nie jest? O możliwościach wykorzystania coachingu jako formy niedyrektywnego wspierania w systemie edukacji, [w:] „Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej”, M. Piorunek (red). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015

2016

A. Skowrońska-Pućka,  Sytuacja edukacyjna małoletnich matek, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Perspektywa biograficzna. „Studia Edukacyjne” nr. 40 /2016

A. Skowrońska-Pućka, (Przed)wczesne macierzyństwo w biografiach  wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od profilaktyki do wsparcia i pomocy, [w:] „W kręgu działań poradniczych i pomocowych”, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red). Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2016

A. Skowrońska-Pućka Macierzyństwo nastolatek, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Perspektywa biograficzna [w:] “Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne”, red. M. Piorunek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Skowrońska-Pućka Agnieszka, Przemiany macierzyństwa. Obraz nastoletniego macierzyństwa w sieci, [w:] Współczesna rodzina. Szanse-Zagrożenia-Kierunki przemian, red. K. Pujer, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2016

Skowrońska-Pućka Agnieszka, Nastoletnie macierzyństwo a globalizacja. Popkultura jako element kształtowania tożsamości (seksualnej) młodzieży, [w:] Edukacja w zglobalizowanym świecie, red. V. Tanaś, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2016

Skowrońska-Pućka Agnieszka, Nastoletnie macierzyństwo a rodzina pochodzenia. Obraz dzieciństwa i młodości w narracjach małoletnich matek, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych, [w:] Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet, red. A. Matysiak-Błaszczyk, B. Jankowiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016

2017

A.Skowrońska-Pućka, Child with a child at school. School and educational situation of underage mothers, [w:] “Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa”, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017

Inne artykuły (czasopisma popularyzujące wiedzę pedagogiczną):

A. Skowrońska-Pućka Opinie i sądy na skróty. O zjawisku stereotypizacji w edukacji „Uczyć Lepiej” 1/2012-2013, (ISSN 1641-5825) Poznań

A. Skowrońska-Pućka (Przed)wczesne macierzyństwo – edukacyjne konsekwencje zjawiska, „Uczyć lepiej” 2/2012-2013, (ISSN 1641-5825) Poznań

A. Skowrońska-Pućka, J. Cieslińska Uczeń z rodziny alkoholowej- jak go dostrzec i mu pomóc, „Uczyć lepiej” nr 1/2013-2014 (ISSN 1641-5825) Poznań

A. Skowrońska-Pućka. J. Cieślińska,  Uczeń z ADHD. Nauczycielu, podejmij wyzwanie Uczyć lepiej, 2/2013-2014 (ISSN 1641-5825) Poznań

A. Skowrońska-Pućka, J. Cieślińska, Trudne relacje „Uczyć lepiej”, 3/2013-2014 (ISSN 1641-5825) Poznań

A. Skowrońska-Pućka, J. Cieślińska, Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym w szkole, „Remedium”, Nr 4 (254), kwiecień 2014 (ISSN 1230-7769)

A. Skowrońska-Pućka, J. Kozielska, O możliwościach wykorzystania coachingu w edukacji, „Uczyć lepiej” 5/ 2013-2014  (ISSN 1641-5825) Poznań

Skowrońska-Pućka A., Cieślińska J., Indywidualizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem, „Remedium”, Nr 7-8 (257), lipiec/sierpień 2014 (ISSN 1230-7769)

Skowrońska-Pućka A., Cieślińska J., Mniej znane oblicze dysleksji rozwojowej, czyli trudności dziecka wynikające z deficytów występujących w sferze społeczno-emocjonalnej, „Uczyć lepiej”, przyjęte do druku  (ISSN 1641-5825) Poznań

 Sprawozdania:

A. Skowrońska-Pućka, J. Kozielska Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dziecko, młodzież, rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, (Studia Edukacyjne, nr 22/2012)

A. Skowrońska-Pućka, J. Kozielska Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dziecko, młodzież, rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej (Kultura, Społeczeństwo, Edukacja, nr2/2012).

A. Skowrońska-Pućka Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, metody, formy pomocy (Studia Edukacyjne, 31/2014)

A. Skowrońska-Pućka, J. Cieślińska Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Diagnoza i jej zastosowanie w aspekcie jednostkowym i społecznym (Studia Edukacyjne, 31/2014)

A.Skowrońska-Pućka, J. Cieślińska I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym”- sprawozdanie

A. Skowrońska-Pućka, L. Szmania, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, metody, formy pomocy (Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej, nr 5/2014).