mgr Żaneta Garbacik

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze pedagogiki i psychologii pracy. Zajmuje się problematyką działań poradniczych związanych z przeciwdziałaniem negatywnemu wpływowi zagrożeń psychospołecznych na osoby zatrudnione w obszarach związanych ze szkolnictwem wyższym. Obecnie podejmuje tematykę stresu jako zjawiska szczególnie aktualnego w kontekście specyfiki czasu około pandemicznego oraz wciąż aktualnych konsekwencji zmian legislacyjnych związanych z reformą szkolnictwa wyższego na krajowym poziomie, bowiem te, oglądane przez pryzmat charakterystycznych dla zawodu czynników ryzyka jawią się jako szczególnie istotne dla dobrostanu zatrudnionych. Problematyka stresu zawodowego i jego konsekwencji, w tym wypalenia zawodowego, podejmowana jest w ramach dysertacji doktorskiej o tytule Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym przez nauczycieli akademickich. Studium psychopedagogiczne.

 

Ż. Garbacik, Stres zawodowy jako wyzwanie współczesnego rynku pracy. Praktyczne aspekty procesu radzenia sobie [w:] „Jednostka – edukacja – organizacja wobec przemian rynku pracy” Stefan M. Kwiatkowski (red.), Magdalena Piorunek (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2020.

Ż. Garbacik, Edukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem jako aktualna potrzeba pracowników [w:] Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno zawodowych, Ewa Solarczyk-Ambrozik (red), Monika Christoph (red), Renata Konieczna-Woźniak (red), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020.

Ż. Garbacik, Dobrostan psychiczny w czasie pandemii „Uczyć lepiej” 5/2019-20

Ż. Garbacik, Dobrostan psychiczny. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? ”Uczyć lepiej” 2/2019-20

Ż. Garbacik, Stres w pracy nauczyciela, „Szkoła-Zawód-Praca”, nr 16, 2018, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/

Ż. Garbacik, Konsekwencje na poziomie jednostkowym i organizacyjnym, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”, nr 41, 2018, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Ż. Garbacik, Stres a organizacja pracy. Bo jest czas pracy i czas odpoczynku „Uczyć lepiej” 3/2018/2019

Ż. Garbacik, Stres w zawodzie nauczyciela. Pokonać stres „Uczyć lepiej” 1/2018/2019