dr Joanna Nawój – Połoczańska

https://orcid.org/0000-0003-3248-8189

Adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego. W pracy badawczej koncentruje się wokół ekonomiczno-instytucjonalnych uwikłań doradztwa zawodowego oraz narracyjnych konstrukcji biograficznych. Prowadziła badania mające na celu rozpoznanie projekcji przyszłości: edukacyjnej, zawodowej i osobistej młodzieży szkół ponadpodstawowych. Poszukuje wyznaczników niezależnych, autonomicznych decyzji edukacyjno-zawodowych, podejmowanych pomimo presji wynikającej z uwarunkowań wpisanych w płeć kulturową. Interesuje się współczesnymi formami tworzenia wiedzy zawodoznawczej  i możliwościami przybliżania młodzieży zagadnień obejmujących tzw. świat pracy. Łączy pracę naukową z praktyką zawodową, która jest źródłem wiedzy o aktualnych potrzebach i problemach ogniskujących się wokół doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Specjalna do 2010 roku związana z Publicznymi Służbami Zatrudnienia – gdzie,  uzyskała licencję doradcy zawodowego. W roku 2005 włączona w prace tworzącej się sieci Europejskich Służb Zatrudnienia jako doradca EURES.

W roku 2011 ukończyła Studia III Stopnia w zakresie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego podejmując pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Pedagogiki Ogólnej.

Grant Promotorski MNiSW – Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pt: Projekty biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Pomorzu Zachodnim, pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak

Stypendium dla doktorantów w ramach Projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Staż naukowy pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Magdaleny Piorunek, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2016-2017

Udział w Programie Eksperckim Prezydenta RP, 01. 2012

Absolwentka Naukowego Seminarium Poradoznawczego. DSW, Wrocław 2009 – 2010

Członkini Zespołu Pedagogiki Młodzieży (KNP PAN)

Członkini Sieci UNITWIN NETWORK- międzynarodowa sieć uniwersytecka, działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).  Projekt: Life designing – poradnictwo i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy (koordynator oddz. Poznań)

Członkini wspierająca Sekcję Poradnictwa Pedagogicznego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Najważniejsze publikacje:

2020

· 

 • Młodzież i jej potrzeby a system edukacji – badania retrospektywne. Zadania dla doradztwa społecznego i edukacyjno-zawodowego w szkole [w:] „Młodzież – meandry życia ku dorosłości” (red.).  Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Orłowska, Magdalena Piorunek,  Wyd. Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2020
 •  Doradztwo zawodowe u progu zmian,  numer 19/2020  Szkoła Zawód Praca, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; 
 • Zawody w perspektywie studentek i studentów. Uwarunkowania prawne i kulturowo-społeczne pracy a „płeć zawodów” [w:] Jednostka, Edukacja, Organizacja wobec przemian rynku pracy,  Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2020
 • Poradnictwo zawodowe / poradnictwo kariery – postulowana zmiana paradygmatu poradnictwa (wspólnie z Magdaleną Piorunek) [w:]  Poradnictwo zawodowe w systemie edukacji. Między postulatami a realiami  – Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020

2018

 • Metoda projektu w doradztwie zawodowym, (monografia), Warszawa 2018: Wydawnictwo Difin; 

2016

 • Recenzja książki Research Design in Counseling, P. Paul Heppner, Bruce E. Wampold, Dennis M. Kivlighan, Jr., Thomson: Brooks/Cole, Third Edithion, ss.688; Journal of Counsellogy/Studia Poradoznawcze, vol. 5, 2016
 • Społeczne i biologiczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży, [w:] Pomóc talentowi rozkwitnąć (2016), Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji 

2015

 • Kategoria samodzielności w perspektywie odmian i nurtów doradztwa zawodowego, [w:] W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego, Baron-Polańczyk, E., Klementowska, A. (red), 2015, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski
 • Recenzja książki Mieke Bal (2012), Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 2015, tom 18, nr 4 (72)

2014

 • Ku czemu doradzać? O projektach uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa 2014: Firma Handlowo-Wydawnicza Mado (monografia)

2013

 • Czym różnią się Krajowe Ramy Kwalifikacji od przepisów kulinarnych? O próbach algorytmizacji kształcenia. Studia Pedagogiczne LXVI, 2013
 • Od Deklaracji Bolońskiej do monitoringu losów absolwentów uczelni wyższych. Wyzwania/zagrożenia dla edukacji i rynku pracy. [w:] Fabryki dyplomów czy uniwersitas? Rzecz o edukacji akademickiej. (red.) Czerepaniak-Walczak, M. (2013), Kraków: Impuls

2010

 • Szaleciarz zawodem przyszłości? Polski system prognozowania popytu na pracę. [w:] Forum Oświatowe, 1 (42), 2010
 • Recenzja książki: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Tom 1 pod red. M. Dudzikowej, R. Wawrzyniak – Beszterdy, IMPULS, Kraków 2010 [w:] Pedagogika Szkoły Wyższej, Uniwersytet Szczeciński
 • Między edukacją a rynkiem pracy. Doradztwo i profesjonalne wspieranie młodzieży w okresie adolescencji, [w:] Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, red. M. Piorunek, Poznań 2010
 • Wybory edukacyjne i potrzeby doradcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych [w:] Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce (monografia zbiorowa), red. R. Parzęcki, Gdańsk 2010: Wydawnictwo GWSH

2008

 • Piękne ryzyko istnienia. [w:] Psychologiczne konteksty problemów pedagogicznych, red. T. Rzepa, Szczecin 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Konsekwencje przemian ustrojowych – wybrane aspekty. Oświata i migracje zagraniczne w latach 1989 – 2008 wortal Wiedza i Edukacja, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/4024
 • Razem, ale osobno – o separacji zarobkowej i więziach rodzinnych [w:] Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis, (red.) A. Czyńska, M. Gucma, E. Siwińska, Uniwersytet Szczeciński
 •  Młodzieżowe ścieżki kariery – projekcje i wyobrażenia [w:] Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów, red. P. Grzybowski, Zeszyt 13
 • Doradztwo zawodowe – nowe wyzwania. Refleksje. Zachodniopomorski Miesięcznik Edukacyjny, 1/2008