dr Joanna Kozielska

https://orcid.org/0000-0002-2319-9644

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z transnacjonalnym doradztwem biograficznym. W czasie studiów magisterskich i doktoranckich zajmowała się fenomenem polskich migracji zagranicznych i doświadczeń biograficznych polskich emigrantów poakcesyjnych. Ważkim zagadnieniem stało się w jej dociekaniach poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące wielu aspektów migracyjnej biografii – od motywów skłaniających do emigracji zarobkowej po te, decydujące o powrocie do kraju i pozostaniu w nim, poprzez całe spektrum kwestii związanych z funkcjonowaniem w kraju emigracji – problemów dotyczących wielu płaszczyzn emigracyjnego życia. Zaproponowane przez nią ujęcie inspirować winno do namysłu nad jakością trajektorii migracyjnych biografii, wpisując się w nurt humanistycznego dyskursu nad temporalną wielowymiarowością życia człowieka, skazanego na permanentne szukanie swojego miejsca (do życia, pracy, wypełniania funkcji rodzinnych) w ciągle na nowo konstruowanej rzeczywistości globalnej.

Do zainteresowań dr Kozielskiej włączyć należy także zagadnienia dotyczące: szkolnictwa zawodowego oraz rynku pracy a także aspiracji, planów i edukacyjno-zawodowych wyborów czynionych przez, przyjmującą różne strategie konstruowania przyszłości, młodzież; sukcesu zawodowego i percepcji jego uwarunkowań oraz postrzegania (przez jego odbiorców) procesu szkolnego doradztwa zawodowego, czego wyrazu można się dopatrywać w jej publikacjach.

Joanna Kozielska jest ponadto entuzjastką wykorzystywania niedyrektywnych form wspierania rozwoju w obszarze poradnictwa zawodowego (czy karierowego), bazującego na zdobywaniu doświadczeń, samodzielności i odpowiedzialności, czemu winna towarzyszyć umiejętność podejmowania, świadomych ich biograficznego charakteru, decyzji w różnych obszarach jednostkowego i społecznego funkcjonowania.

Laureatka licznych nagród naukowych Rektora UAM

Laureatka nagrody Praeceptor Laureatus dla najlepszego dydaktyka (2016/2017)

Realizowała Grant Promotorski – Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pt. Emigracja zarobkowa i powrót do kraju. Studium socjopedagogiczne.

Stypendystka programu UNIkatowy Absolwent 2015 dla Postdoc’ów – Londyn, Szkocja

Stypendystka programu ERASMUS plus ((MOBILNOŚĆ KADRY AKADEMICKIEJ W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH)

1)Hiszpania 2017 (Uniwersytet La Coruna),

2)Portugalia 23-28.09.2019 (Uniwersytet Lusovona de Humanidades e Tecnologias )

Członkini (sekretarz) Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Członek Zespołu wspierającego Sekcję Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Członkini  Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Członkini Sieci UNITWIN NETWORK- międzynarodowa sieć uniwersytecka, działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).  Projekt: Life designing – poradnictwo i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy (koordynator oddz. Poznań)

Członkini Zespołu Pedagogiki Młodzieży (KNP PAN)

Najważniejsze publikacje:

2022

Piorunek Magdalena, Kozielska Joanna, Post-Accession Economic Migration of Young Adults as Element of Changing Career Patterns in Poland ,Przegląd Badań Edukacyjnych, 2022, vol. 36, nr 1, s.217-235

2021

 • Kozielska Joanna, Między fantazją a rzeczywistością . Rzecz o strategiach konstruowania edukacyjno-zawodowej przyszłości, Kultura i Edukacja 2021 nr 1 (131), s. 254–274, DOI: 10.15804/kie.2021.01.15
 • Kozielska Joanna, Szkolny proces poradnictwa zawodowego w relacjach ośmioklasistów. Między oczekiwaniami a społeczną praktyką. W: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne / Piorunek Magdalena, Nawój-Połoczańska Joanna Agnieszka, Skowrońska-Pućka Agnieszka (red.), 2021, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.237-248, ISBN 978-83-232-3982-6
 • Kozielska Joanna, Uczniowie szkół zawodowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

2020Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej

 •  Kozielska Joanna, Szkolnictwo zawodowe w opiniach młodzieży stojącej u progu kolejnego etapu kształcenia,[w] Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Orłowska, Magdalena Piorunek (red.) Młodzież – meandry życia ku dorosłości. Wyd. Akademii WSB, ss. 173-189
 • Kozielska Joanna, Uczestnicy systemu szkolnictwa branżowego wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. Opinie – oczekiwania – dylematy, [w:] Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy, M. Piorunek, S.M. Kwiatkowski (red), 2020, Warszawa, ss.188-201, Wydawnictwo APS
 • Piorunek, M., Kozielska, J., Drabik-Podgórna, V., & Podgórny, M. (2020). Postmodern market scenarios and career patterns: Challenges for education. African Journal of Career Development,2(1),a17. https://doi.org/10.4102/ajcd.v2i1.17
 • Kozielska Joanna, Kształcenie dorosłych w sektorze szkolnictwa zawodowego, [w:]Edukacja dorosłych a planowanie karier zawodowych, E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph, R. Konieczna-Woźniak (red), 2020, Poznań, ss. 115-123, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna,Tranzycja ze szkoły uczącej zawodu na rynek pracy w kontekście kompetencji przyszłości i scenariuszy przyszłości rynku pracy, [w:] Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły, M. Christoph, S. Wawrzyniak (red.), 2020, Poznań, ss. 365-373, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Aspiracje migracyjne młodzieży, Kultura Społeczeństwo Edukacja (17)2020, ISSN 2300-0422, ss 319-339.
 • Kozielska Joanna, Szczęście, przypadek czy ciężka praca i ambicja? Uczniowie szkół podstawowych o uwarunkowaniach sukcesu zawodowego, Rocznik Pedagogiczny, Tom 43 (2020)

2019

 • Kozielska Joanna, Szkoła branżowa w opałach, rzecz o kondycji szkolnictwa zawodowego w kontekście wyborów edukacyjnych młodzieży, Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 20/2019, ss. 105-120, ISSN 189-4591, Oficyna wydawnicza „Humanitas”
 • Kozielska Joanna, Niedyrektywne formy wspierania ucznia zdolnego, [w:]Edukacja osób zdolnych, E.Piotrowski, M.Porzucek-Miśkiewicz (red.) Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, ss.329-344,

2018

 • Kozielska Joanna,  Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście kondycji doradztwa zawodowego, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej  20/2018, Pp. 123-142. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X
 • Kozielska Joanna, Wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej w kontekście aktualnych potrzeb rynku pracy, Rocznik Lubuski , 44/2018
 • Kozielska Joanna, Skowrońska -Pućka Agnieszka (red.) Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Przyczynki empiryczne -Praktyka społeczna Tom 2, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Wymiary imigracyjnego wsparcia i poradnictwa [w] Kozielska Joanna, Skowrońska -Pućka Agnieszka (red.) Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Przyczynki empiryczne -Praktyka społeczna Tom 2, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Niedyrektywne formy pomocy. Coaching moda czy skuteczna metoda wspierania [w] Piorunek Magdalena, Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje Tom 1, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Vocational school is (not) OK? Vocational school in middle school students’ opinions vs. educational-vocatio-nal choices with regard to the situation on the labour mar-ket]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1(13) 2018, Poznań 2018, pp. 201–211, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2018.13.15.
 • Kozielska Joanna, Oferta szkolnictwa zawodowego w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży [w] Cybal -Michalska A., Kanclerz B., Myszka-Strychalska L., Peret-Drążewska P., Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych. Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Zawodówka (nie) jest OK? Szkoły zawodowe (branżowe) w opiniach uczniów a wybory edukacyjno-zawodowe w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2018, nr 1 (13)

2017

 • Kozielska Joanna, Polish immigrants in an English educational environment, [w] Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red), Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Gimnazjaliści na rozdrożu edukacyjno–zawodowych wyborów – cz. I – Remedium nr 5/2017 s.8-9
 • Kozielska Joanna Gimnazjaliści na rozdrożu edukacyjno–zawodowych wyborów – cz. II – Remedium nr 6/2017 s.6-7
 • Kozielska Joanna, Wykorzystanie coachingu w codzienności szkolnej, [w]M. Humeniuk, I. Paszenda, Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, Instytut Pedagogiki Uniwersytety Wrocławskiego, s.184-196, ISBN 978-83-62618-24-8
 • Kozielska Joanna, Czy coaching w szkole jest możliwy? Coaching jako narzędzie pracy grona pedagogicznego i nauczycieli akademickich- między mogą a profesjonalizmem, [w]  B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk, Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, Poznań, 2017, Wydawnictwo naukowe UAM, s.249-265, ISBN97833323232315
 • Kozielska Joanna, What can a global teen do? Adaptational difficulties of Polish economic emigrants in the context of globalisation processes, Culture Society Education, No.1(11) 2017, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 211-229

2016

 • Kozielska Joanna, Migracyjne zatrudnienie  młodzieży a budowanie kapitału kariery. Remedium nr 2/2016. s.1-3.
 • Kozielska Joanna, Poradnictwo zawodowe w kontekście globalizacyjnych przemian. kazus emigracji zarobkowe. [w] Edukacja w zglobalizowanym świecie, V. Tanaś, W. Welskop (red) WNWSBiNoZ, Łódź, 2016, (s.127-135),/686str/ ISBN 978-83-940080-6-2
 • Kozielska Joanna, Posłuchaj…, a powiem Ci kim jestem. Zastosowanie narzędzi coachingowych w procesie planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej, [w] Edukacja na rozdrożu. Część 1- Nauczyciel-uczeń- edukacja, W. Duczmal, J. Tey. Ł. Fiebich (red), WSPi A, Opole, UZ, s. 440-449  /476/  ISBN 978-83-62683-76-5
 • Kozielska Joanna, Coaching jako metod pracy pedagogów i nauczycieli, . Remedium nr 7,8/2016. s.46-48
 • Kozielska Joanna, Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną w kontekście aktualnych potrzeb rynku pracy, Społeczeństwo i Edukacja, 21(2)/2016, ISNN 1898001 71, s. 399-415, /487str./
 • Kozielska Joanna, Skowrońska-Pućka Agnieszka, (red.) W kręgu działań pomocowych i poradniczych, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Transnacjonalny wymiar poradnictwa i wsparcia społecznego. Kazus Polaków pracujących w krajach Unii Europejskiej (w;) Kozielska Joanna, Skowrońska-Pućka Agnieszka, (red.) W kręgu działań pomocowych i poradniczych, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Polish immigrants in an English educational environment, [w] Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red), Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna,Zastosowanie hermeneutycznej analizy treści w badaniach nad migracjami.Znaczenie doświadczeń migracyjnych młodych polskich emigrantów zarobkowych, [w] M.Piorunek (red), Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna,Emigracja zarobkowa młodych Polaków jako przejaw zaradności funkcjonowania na transnacjonalnym rynku pracy  [w:]„Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i zagrożenia” (red)Anna Kotlarska-Michalska i Przemysław Rura.

2015

 • Kozielska Joanna, Skowrońska- Pućka Agnieszka, Coaching czym jest a czym nie jest? O możliwościach wykorzystania coachingu jako niedyrektywnej formy wspierania w systemie edukacji. [w:] Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (red. ) M. Piorunek, Wydawnictwo naukowe UAM, 2015, s. 19-36
 • Kozielska Joanna, Coaching w edukacji, Uczyć lepiej, nr 1-2015/2016
 • Kozielska Joanna, Postakcesyjni emigranci powrotni jako grupa zagrożona wykluczeniem społecznym, [w:] Reintegracja-Edukacja-Adaptacja. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak (red), Poligrafia KMB, Gniezno, 2015, s.144-156.
 • Kozielska Joanna, Coaching kariery w kontekście lifelong learningu, [w:] Lifelong learning, V.Tanaś, W. Welskop (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 2015, ISBN 978-83-940080-5-5, s. 137-145, /337 str/
 • Kozielska Joanna,Migracyjna sieć rodzinnego wsparcia. Kazus młodzieży migracyjnej. [w:] Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny. A. Regulska, U. Dudziak (red.) Pułtuska Warszawa 2015, ISBN 978-83-7549-237-8, s. 71-89, /348 str/
 • Joanna Kozielska, Perspektywy i nowe rozwiązania w doradztwie zawodowym. Coaching jako narzędzie pracy doradców zawodowych w kontekście idei lifelong learningu, [w:] Studia Edukacyjne 37/2015, s. 169 -192 (1,5 ark); ISBN 978-83-232-2967-4; ISSN 1233-6688 /418/

2014

 • Kozielska Joanna, Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne. Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Migracyjne transnarodowe wsparcie społeczne. Kazus młodych polskich imigrantów zarobkowych [w:] Studia Edukacyjne 33/2014 ar.wyd.1,75.
 • Kozielska Joanna, Młodzi polscy emigranci na globalnym rynku pracy. Migracyjne doświadczenia zawodowe  w trzech perspektywach temporalnych [w:] Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 4/2014 s 14-21 ark.wyd.0,6
 • Kozielska Joanna, Globalizacyjne procesy wyzwaniem dla transnacjonalnego poradnictwa zawodowego. Globalizacja przyczynkiem przemian rynku pracy i karier zawodowych, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red. N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014, s. 427-439,
 • Kozielska Joanna, Czy podróże kształcą? Emigracja zarobkowa młodych Polaków w kontekście uczenia się przez całe życie, [w:] Kształcenie przez całe życie, red. R Adamczewski, J. Swędrak, Kraków 2014,
 • Kozielska Joanna, Blogosfera w kontekście poakcesyjnych sieci migracyjnego wsparcia młodych użytkowników, [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna, red. M. Klaczyńska, A. Rajchel, Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, Opole 2014,  s. 37-53,
 • Kozielska Joanna, Młodzi polscy postakcesyjni emigranci zarobkowi jako adresaci poradnictwa i wsparcia społecznego, [w:] Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia-Badania-Praktyka, red. M. Jędrzejko, J. A. Malinowski, s. 371-389,

2013

 • Piorunek Magdalena, Kozielska Joanna, Skowrońska-Pućka Agnieszka (red), Dziecko-Młodzież –Rodzina. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Polski młody imigrant zarobkowy. Postrzeganie emigrantów versus emigracyjna rzeczywistość (w) Etykieta czy drogowskaz. Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnych różnorodności., M.Łojko, M. Grochalska (red).Wyd.Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Kozielska J., Funkcjonowanie młodych polskich migrantów na polskim i imigranckim rynku pracy. Postakcesyjni emigranci powrotni jako grupa zagrożona bezrobociem, /w/ Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 33, Wydawnictwo Uniwersytetu  Rzeszowskiego, Rzeszów, 2013
 • Skowrońska J., Postakcesyjni migranci powrotni – nowa grupa ryzyka na rynku pracy, /w/ Współczesne problemy poradnictwa zawodowego, B.J. Ertalt, W., Duda, K., Kurek (red.) Wydawnictwo Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2013
 • Kozielska J., Postakcesyjna emigracja zarobkowa w kontekście całożyciowego uczenia się, /w/ Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, S. Solarczyk-Ambrozik (red), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013
 • 2012
 • Piorunek Magdalena, Kozielska Joanna, Psychopedagogical aid at school. Between theory and educational practice.[w:] Prevention in School – Prevention in Education, red. Miłkowska G., Toruń: Wydawnictwo. Adam Marszałek, 2012
 • Kozielska Joanna, Edukacyjno-społeczne funkcjonowanie młodych polskich emigrantów zarobkowych w kontekście zmieniającego się świata, Migracja potencjalna szansa czy zagrożenie? [w]Suwalska- Barancewicz, Malina, Liberska (red) Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie.

2011

 • Skowrońska Joanna, Emigracyjna blogosfera w kontekście poradnictwa i wsparcia społecznego [w:] Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, red. M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011,s.341-361

2010

 • Piorunek Magdalena, Skowrońska Joanna, Doradztwo zawodowe wobec transnacjonalizacji kariery, [w:]Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego, red. W. Duda, G. Wieczorek, D. Kukla, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010, s.43-55.
 • Skowrońska Joanna; Doświadczenia emigracji zawodowej w kontekście społeczeństwa wiedzy i pracy,[w:] Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństw wiedzy i pracy, t.2 , red. Z. Wiatrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański, Włocławskie Towarzystwo Naukowe Wyższa Szkoła Humanistyczno – ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2010,s.111-123.

2009

 • Skowrońska Joanna, Słowińska Katarzyna, Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej [w:] Człowiek w kontekście pracy, Teoria-Empiria- Praktyka, red. M. Piorunek Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009
 • Skowrońska Joanna, Planowanie przyszłości edukacjyno-zawodowej przez polską młodzież  emigracyjną, [w:] Człowiek w kontekście pracy, Teoria-Empiria- Praktyka, red. M. Piorunek Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

Dr Joanna Kozielska zaprasza zainteresowanych Studentów na swoje zajęcia fakultatywne:

Fenomen współczesnej polskiej młodzieży migracyjnej. Dyskurs socjopedagogiczny w oparciu o analizę blogosfery ORAZ  Warsztat pracy coacha w praktyce edukacyjnej