dr Joanna Kozielska

https://orcid.org/0000-0002-2319-9644

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z transnacjonalnym doradztwem biograficznym. W czasie studiów magisterskich i doktoranckich zajmowała się fenomenem polskich migracji zagranicznych i doświadczeń biograficznych polskich emigrantów poakcesyjnych. Ważkim zagadnieniem stało się w jej dociekaniach poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące wielu aspektów migracyjnej biografii – od motywów skłaniających do emigracji zarobkowej po te, decydujące o powrocie do kraju i pozostaniu w nim, poprzez całe spektrum kwestii związanych z funkcjonowaniem w kraju emigracji – problemów dotyczących wielu płaszczyzn emigracyjnego życia. Zaproponowane przez nią ujęcie inspirować winno do namysłu nad jakością trajektorii migracyjnych biografii, wpisując się w nurt humanistycznego dyskursu nad temporalną wielowymiarowością życia człowieka, skazanego na permanentne szukanie swojego miejsca (do życia, pracy, wypełniania funkcji rodzinnych) w ciągle na nowo konstruowanej rzeczywistości globalnej.

Do zainteresowań dr Kozielskiej włączyć należy także zagadnienia dotyczące: szkolnictwa zawodowego oraz rynku pracy a także aspiracji, planów i edukacyjno-zawodowych wyborów czynionych przez, przyjmującą różne strategie konstruowania przyszłości, młodzież; sukcesu zawodowego i percepcji jego uwarunkowań oraz postrzegania (przez jego odbiorców) procesu szkolnego doradztwa zawodowego, czego wyrazu można się dopatrywać w jej publikacjach.

Joanna Kozielska jest ponadto entuzjastką wykorzystywania niedyrektywnych form wspierania rozwoju w obszarze poradnictwa zawodowego (czy karierowego), bazującego na zdobywaniu doświadczeń, samodzielności i odpowiedzialności, czemu winna towarzyszyć umiejętność podejmowania, świadomych ich biograficznego charakteru, decyzji w różnych obszarach jednostkowego i społecznego funkcjonowania.

Laureatka licznych nagród naukowych Rektora UAM

Laureatka nagrody Praeceptor Laureatus dla najlepszego dydaktyka (2016/2017)

Realizowała Grant Promotorski – Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pt. Emigracja zarobkowa i powrót do kraju. Studium socjopedagogiczne.

Stypendystka programu UNIkatowy Absolwent 2015 dla Postdoc’ów – Londyn, Szkocja

Stypendystka programu ERASMUS plus ((MOBILNOŚĆ KADRY AKADEMICKIEJ W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH)

1)Hiszpania 2017 (Uniwersytet La Coruna),

2)Portugalia 23-28.09.2019 (Uniwersytet Lusovona de Humanidades e Tecnologias )

Członkini (sekretarz) Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Członkini  Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Członkini Sieci UNITWIN NETWORK- międzynarodowa sieć uniwersytecka, działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).  Projekt: Life designing – poradnictwo i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy (koordynator oddz. Poznań)

Członkini Zespołu Pedagogiki Młodzieży (KNP PAN)

Najważniejsze publikacje:

2021

 • Kozielska Joanna, Między fantazją a rzeczywistością . Rzecz o strategiach konstruowania edukacyjno-zawodowej przyszłości, Kultura i Edukacja 2021 nr 1 (131), s. 254–274, DOI: 10.15804/kie.2021.01.15
 • Kozielska Joanna, Szkolny proces poradnictwa zawodowego w relacjach ośmioklasistów. Między oczekiwaniami a społeczną praktyką. W: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne / Piorunek Magdalena, Nawój-Połoczańska Joanna Agnieszka, Skowrońska-Pućka Agnieszka (red.), 2021, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.237-248, ISBN 978-83-232-3982-6
 • Kozielska Joanna, Uczniowie szkół zawodowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

2020Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej

 •  Kozielska Joanna, Szkolnictwo zawodowe w opiniach młodzieży stojącej u progu kolejnego etapu kształcenia,[w] Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Orłowska, Magdalena Piorunek (red.) Młodzież – meandry życia ku dorosłości. Wyd. Akademii WSB, ss. 173-189
 • Kozielska Joanna, Uczestnicy systemu szkolnictwa branżowego wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. Opinie – oczekiwania – dylematy, [w:] Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy, M. Piorunek, S.M. Kwiatkowski (red), 2020, Warszawa, ss.188-201, Wydawnictwo APS
 • Piorunek, M., Kozielska, J., Drabik-Podgórna, V., & Podgórny, M. (2020). Postmodern market scenarios and career patterns: Challenges for education. African Journal of Career Development,2(1),a17. https://doi.org/10.4102/ajcd.v2i1.17
 • Kozielska Joanna, Kształcenie dorosłych w sektorze szkolnictwa zawodowego, [w:]Edukacja dorosłych a planowanie karier zawodowych, E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph, R. Konieczna-Woźniak (red), 2020, Poznań, ss. 115-123, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna,Tranzycja ze szkoły uczącej zawodu na rynek pracy w kontekście kompetencji przyszłości i scenariuszy przyszłości rynku pracy, [w:] Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły, M. Christoph, S. Wawrzyniak (red.), 2020, Poznań, ss. 365-373, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Aspiracje migracyjne młodzieży, Kultura Społeczeństwo Edukacja (17)2020, ISSN 2300-0422, ss 319-339.
 • Kozielska Joanna, Szczęście, przypadek czy ciężka praca i ambicja? Uczniowie szkół podstawowych o uwarunkowaniach sukcesu zawodowego, Rocznik Pedagogiczny, Tom 43 (2020)

2019

 • Kozielska Joanna, Szkoła branżowa w opałach, rzecz o kondycji szkolnictwa zawodowego w kontekście wyborów edukacyjnych młodzieży, Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 20/2019, ss. 105-120, ISSN 189-4591, Oficyna wydawnicza „Humanitas”
 • Kozielska Joanna, Niedyrektywne formy wspierania ucznia zdolnego, [w:]Edukacja osób zdolnych, E.Piotrowski, M.Porzucek-Miśkiewicz (red.) Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, ss.329-344,

2018

 • Kozielska Joanna,  Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście kondycji doradztwa zawodowego, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej  20/2018, Pp. 123-142. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X
 • Kozielska Joanna, Wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej w kontekście aktualnych potrzeb rynku pracy, Rocznik Lubuski , 44/2018
 • Kozielska Joanna, Skowrońska -Pućka Agnieszka (red.) Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Przyczynki empiryczne -Praktyka społeczna Tom 2, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Wymiary imigracyjnego wsparcia i poradnictwa [w] Kozielska Joanna, Skowrońska -Pućka Agnieszka (red.) Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Przyczynki empiryczne -Praktyka społeczna Tom 2, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Niedyrektywne formy pomocy. Coaching moda czy skuteczna metoda wspierania [w] Piorunek Magdalena, Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje Tom 1, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Vocational school is (not) OK? Vocational school in middle school students’ opinions vs. educational-vocatio-nal choices with regard to the situation on the labour mar-ket]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1(13) 2018, Poznań 2018, pp. 201–211, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2018.13.15.
 • Kozielska Joanna, Oferta szkolnictwa zawodowego w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży [w] Cybal -Michalska A., Kanclerz B., Myszka-Strychalska L., Peret-Drążewska P., Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych. Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Zawodówka (nie) jest OK? Szkoły zawodowe (branżowe) w opiniach uczniów a wybory edukacyjno-zawodowe w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2018, nr 1 (13)

2017

 • Kozielska Joanna, Polish immigrants in an English educational environment, [w] Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red), Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Gimnazjaliści na rozdrożu edukacyjno–zawodowych wyborów – cz. I – Remedium nr 5/2017 s.8-9
 • Kozielska Joanna Gimnazjaliści na rozdrożu edukacyjno–zawodowych wyborów – cz. II – Remedium nr 6/2017 s.6-7
 • Kozielska Joanna, Wykorzystanie coachingu w codzienności szkolnej, [w]M. Humeniuk, I. Paszenda, Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, Instytut Pedagogiki Uniwersytety Wrocławskiego, s.184-196, ISBN 978-83-62618-24-8
 • Kozielska Joanna, Czy coaching w szkole jest możliwy? Coaching jako narzędzie pracy grona pedagogicznego i nauczycieli akademickich- między mogą a profesjonalizmem, [w]  B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk, Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, Poznań, 2017, Wydawnictwo naukowe UAM, s.249-265, ISBN97833323232315
 • Kozielska Joanna, What can a global teen do? Adaptational difficulties of Polish economic emigrants in the context of globalisation processes, Culture Society Education, No.1(11) 2017, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 211-229

2016

 • Kozielska Joanna, Migracyjne zatrudnienie  młodzieży a budowanie kapitału kariery. Remedium nr 2/2016. s.1-3.
 • Kozielska Joanna, Poradnictwo zawodowe w kontekście globalizacyjnych przemian. kazus emigracji zarobkowe. [w] Edukacja w zglobalizowanym świecie, V. Tanaś, W. Welskop (red) WNWSBiNoZ, Łódź, 2016, (s.127-135),/686str/ ISBN 978-83-940080-6-2
 • Kozielska Joanna, Posłuchaj…, a powiem Ci kim jestem. Zastosowanie narzędzi coachingowych w procesie planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej, [w] Edukacja na rozdrożu. Część 1- Nauczyciel-uczeń- edukacja, W. Duczmal, J. Tey. Ł. Fiebich (red), WSPi A, Opole, UZ, s. 440-449  /476/  ISBN 978-83-62683-76-5
 • Kozielska Joanna, Coaching jako metod pracy pedagogów i nauczycieli, . Remedium nr 7,8/2016. s.46-48
 • Kozielska Joanna, Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną w kontekście aktualnych potrzeb rynku pracy, Społeczeństwo i Edukacja, 21(2)/2016, ISNN 1898001 71, s. 399-415, /487str./
 • Kozielska Joanna, Skowrońska-Pućka Agnieszka, (red.) W kręgu działań pomocowych i poradniczych, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Transnacjonalny wymiar poradnictwa i wsparcia społecznego. Kazus Polaków pracujących w krajach Unii Europejskiej (w;) Kozielska Joanna, Skowrońska-Pućka Agnieszka, (red.) W kręgu działań pomocowych i poradniczych, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Polish immigrants in an English educational environment, [w] Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red), Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna,Zastosowanie hermeneutycznej analizy treści w badaniach nad migracjami.Znaczenie doświadczeń migracyjnych młodych polskich emigrantów zarobkowych, [w] M.Piorunek (red), Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna,Emigracja zarobkowa młodych Polaków jako przejaw zaradności funkcjonowania na transnacjonalnym rynku pracy  [w:]„Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i zagrożenia” (red)Anna Kotlarska-Michalska i Przemysław Rura.

2015

 • Kozielska Joanna, Skowrońska- Pućka Agnieszka, Coaching czym jest a czym nie jest? O możliwościach wykorzystania coachingu jako niedyrektywnej formy wspierania w systemie edukacji. [w:] Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (red. ) M. Piorunek, Wydawnictwo naukowe UAM, 2015, s. 19-36
 • Kozielska Joanna, Coaching w edukacji, Uczyć lepiej, nr 1-2015/2016
 • Kozielska Joanna, Postakcesyjni emigranci powrotni jako grupa zagrożona wykluczeniem społecznym, [w:] Reintegracja-Edukacja-Adaptacja. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak (red), Poligrafia KMB, Gniezno, 2015, s.144-156.
 • Kozielska Joanna, Coaching kariery w kontekście lifelong learningu, [w:] Lifelong learning, V.Tanaś, W. Welskop (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 2015, ISBN 978-83-940080-5-5, s. 137-145, /337 str/
 • Kozielska Joanna,Migracyjna sieć rodzinnego wsparcia. Kazus młodzieży migracyjnej. [w:] Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny. A. Regulska, U. Dudziak (red.) Pułtuska Warszawa 2015, ISBN 978-83-7549-237-8, s. 71-89, /348 str/
 • Joanna Kozielska, Perspektywy i nowe rozwiązania w doradztwie zawodowym. Coaching jako narzędzie pracy doradców zawodowych w kontekście idei lifelong learningu, [w:] Studia Edukacyjne 37/2015, s. 169 -192 (1,5 ark); ISBN 978-83-232-2967-4; ISSN 1233-6688 /418/

2014

 • Kozielska Joanna, Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne. Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Migracyjne transnarodowe wsparcie społeczne. Kazus młodych polskich imigrantów zarobkowych [w:] Studia Edukacyjne 33/2014 ar.wyd.1,75.
 • Kozielska Joanna, Młodzi polscy emigranci na globalnym rynku pracy. Migracyjne doświadczenia zawodowe  w trzech perspektywach temporalnych [w:] Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 4/2014 s 14-21 ark.wyd.0,6
 • Kozielska Joanna, Globalizacyjne procesy wyzwaniem dla transnacjonalnego poradnictwa zawodowego. Globalizacja przyczynkiem przemian rynku pracy i karier zawodowych, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red. N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014, s. 427-439,
 • Kozielska Joanna, Czy podróże kształcą? Emigracja zarobkowa młodych Polaków w kontekście uczenia się przez całe życie, [w:] Kształcenie przez całe życie, red. R Adamczewski, J. Swędrak, Kraków 2014,
 • Kozielska Joanna, Blogosfera w kontekście poakcesyjnych sieci migracyjnego wsparcia młodych użytkowników, [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna, red. M. Klaczyńska, A. Rajchel, Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, Opole 2014,  s. 37-53,
 • Kozielska Joanna, Młodzi polscy postakcesyjni emigranci zarobkowi jako adresaci poradnictwa i wsparcia społecznego, [w:] Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia-Badania-Praktyka, red. M. Jędrzejko, J. A. Malinowski, s. 371-389,

2013

 • Piorunek Magdalena, Kozielska Joanna, Skowrońska-Pućka Agnieszka (red), Dziecko-Młodzież –Rodzina. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo naukowe UAM
 • Kozielska Joanna, Polski młody imigrant zarobkowy. Postrzeganie emigrantów versus emigracyjna rzeczywistość (w) Etykieta czy drogowskaz. Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnych różnorodności., M.Łojko, M. Grochalska (red).Wyd.Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Kozielska J., Funkcjonowanie młodych polskich migrantów na polskim i imigranckim rynku pracy. Postakcesyjni emigranci powrotni jako grupa zagrożona bezrobociem, /w/ Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 33, Wydawnictwo Uniwersytetu  Rzeszowskiego, Rzeszów, 2013
 • Skowrońska J., Postakcesyjni migranci powrotni – nowa grupa ryzyka na rynku pracy, /w/ Współczesne problemy poradnictwa zawodowego, B.J. Ertalt, W., Duda, K., Kurek (red.) Wydawnictwo Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2013
 • Kozielska J., Postakcesyjna emigracja zarobkowa w kontekście całożyciowego uczenia się, /w/ Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, S. Solarczyk-Ambrozik (red), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013
 • 2012
 • Piorunek Magdalena, Kozielska Joanna, Psychopedagogical aid at school. Between theory and educational practice.[w:] Prevention in School – Prevention in Education, red. Miłkowska G., Toruń: Wydawnictwo. Adam Marszałek, 2012
 • Kozielska Joanna, Edukacyjno-społeczne funkcjonowanie młodych polskich emigrantów zarobkowych w kontekście zmieniającego się świata, Migracja potencjalna szansa czy zagrożenie? [w]Suwalska- Barancewicz, Malina, Liberska (red) Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie.

2011

 • Skowrońska Joanna, Emigracyjna blogosfera w kontekście poradnictwa i wsparcia społecznego [w:] Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, red. M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011,s.341-361

2010

 • Piorunek Magdalena, Skowrońska Joanna, Doradztwo zawodowe wobec transnacjonalizacji kariery, [w:]Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego, red. W. Duda, G. Wieczorek, D. Kukla, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010, s.43-55.
 • Skowrońska Joanna; Doświadczenia emigracji zawodowej w kontekście społeczeństwa wiedzy i pracy,[w:] Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństw wiedzy i pracy, t.2 , red. Z. Wiatrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański, Włocławskie Towarzystwo Naukowe Wyższa Szkoła Humanistyczno – ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2010,s.111-123.

2009

 • Skowrońska Joanna, Słowińska Katarzyna, Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej [w:] Człowiek w kontekście pracy, Teoria-Empiria- Praktyka, red. M. Piorunek Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009
 • Skowrońska Joanna, Planowanie przyszłości edukacjyno-zawodowej przez polską młodzież  emigracyjną, [w:] Człowiek w kontekście pracy, Teoria-Empiria- Praktyka, red. M. Piorunek Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

Dr Joanna Kozielska zaprasza zainteresowanych Studentów na swoje zajęcia fakultatywne:

Fenomen współczesnej polskiej młodzieży migracyjnej. Dyskurs socjopedagogiczny w oparciu o analizę blogosfery ORAZ  Warsztat pracy coacha w praktyce edukacyjnej