Działalność naukowa

Ukazała się publikacja pod redakcją M. Piorunek, J. Nawój-Połoczańskiej i A. Skowrońskiej-Pućki
Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne,
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021, Poznań

Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne (PDF)

Monografia stanowi tematyczną kontynuację cyklu prac zainicjowanych w środowisku Zakładu Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, skupionych wokół problemów pomagania, wsparcia społecznego, poradnictwa, w ramach których swoje refleksje, badania i doświadczenia prezentuje szerokie grono teoretyków i praktyków z kraju.

W monografii skoncentrowano się na kategorii wsparcia społecznego rozumianego jako pomoc dostępna jednostce w sytuacjach trudnych. Dokonywano analizy jego charakteru strukturalnego, odnoszącego się do obiektywnie istniejących sieci społecznych, w które jednostka jest włączona oraz jego aspektu funkcjonalnego i specyfiki interakcji społecznych, które podejmowane są w zróżnicowanych sytuacjach trudnych.

Poszczególne teksty zawarte w niniejszej monografii odwołują się do procesów poszukiwania, doświadczania, planowania, organizowania, optymalizowania wsparcia adresowanego do jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego, w wielu perspektywach temporalnych w przebiegu ludzkiej biografii. Mają zróżnicowany charakter, ich autorzy skupiają się na analizach teoretycznych, prezentują wybiórczo wyniki badań, odwołują się do przykładów ze społecznej praktyki, prezentując modele pomocy i wsparcia społecznego w relacjach nieformalnych i instytucjonalnych na poziomie makrospołecznym.

Teksty podzielono na kilka bloków tematycznych: związanych z wybranymi kategoriami teoretycznymi charakteryzującymi procesy pomocowe, z rodziną jako grupą wsparcia potrzebującą, jak i go udzielającą, wspieraniem jednostek i grup w procesach edukacyjnych, w biegu życia zawodowego oraz organizowaniem wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 
 
Sekcja Poradnictwa Pedagogicznego realizuje projekt:
Syndrom wypalenia akademickiego wśród studentów kierunków pedagogicznych.
 
Badanie realizowane jest przez zespół badawczy kierowany przez prof. dr hab. M Piorunek – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, przewodniczącą Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego KNP PAN oraz prof. UAM dr hab. T Charkowska-Smolak – Wydział Psychologii i Kognitywistki UAM, w kilku ośrodkach akademickich w kraju. Celem badań jest ustalenie jakości funkcjonowania studentów w kontekście zjawiska wypalenia.
Zapraszamy studentów kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia pięcioletnie, licencjackie i magisterskie II stopnia – tryb stacjonarny i niestacjonarny) do wzięcia udziału w dobrowolnym badaniu.
 
 
Wybrane publikacje Członków Sekcji i Zespołu Poradnictwa Pedagogicznego KNP PAN
 
2021

MONOGRAFIE NAUKOWE:

 • Ładyżyński A., 2020 Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, (opublikowana na początku roku 2021).
 • Kozielska J., 2021, Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej, Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

MONOGRAFIE REDAGOWANE/WSPÓŁREDAGOWANE:

 • Piorunek M., Nawój –Połoczańska J.,Skowrońska-Pućka A., (red). Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego.  Aspekty teoretyczno-praktyczne, UAM, Poznań 2021   

 

Pozostałe publikacje:

Artykuły w czasopismach

 • M.Piorunek: Young people about career – career perception in adolescence and early adulthood, “Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2/2021
 • Piorunek, Ż. Garbacik: Poczucie koherencji i stres doświadczany przez pracowników i studentów w środowisku akademickim, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia 4/2021
 • M. Piorunek, J. Kozielska: Post-accession Economic Migration of Young Adults

as Element of Changing Career Patterns in Poland; “Przegląd Badań Edukacyjnych” – w druku

 • M. Piorunek: Poradnictwo zawodowe (poradnictwo kariery) dla adolescentów kontekst pracy resocjalizacyjnej, „Resocjalizacja Polska” – w druku
 • A. Skowrońska-Pućka, Staying in a foster care institution in the biographies of former foster care wards. Multidimensionality of critical life events in the developmental perspective, Lubelski Rocznik Pedagogiczny 4/2021.
 • Matyjas B. ,Makro- i mikrospołeczne uwarunkowania wpływające na rodzinę i kształt współczesnego dzieciństwa, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2021, tom 600, nr 5, s.50 – 58.
 • Matyjas B., Wizja dziecka i dzieciństwa w ujęciu pedagogiki personalistycznej, 'Pedagogia Christiana” 2021, nr 1/47, s. 165 – 187.
 • Ładyżyński A., Aszkiełowicz A.,  Od poradnictwa do poradoznawstwa. Dorobek teoretyczny i obszary badawcze subdyscypliny, STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM XI: 2020 NR 2(31), s. 121-142. (nie wykazany w roku 2020)
 • Kozielska J., Między fantazją a rzeczywistością  Rzecz o strategiach konstruowania edukacyjno-zawodowej przyszłości, Kultura i Edukacja 2021 nr 1 (131), s. 254–274,
 • Kozielska J., Determinants of professional success – about the beliefs of primary school students, “Przegląd Badań Edukacyjnych” – w druku.

Rozdziały w monografiach naukowych:

 • M. Piorunek: Poradnictwo zawodowe (poradnictwo konstruowania kariery) jako wyzwanie dla systemu edukacji, w: Współczesne problemy pedagogiki. W kierunku integracji teorii z praktyką / Kwiatkowski Stefan M. (red.), 2021, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Ładyżyński A., Praca terapeutyczna w gabinecie oraz poza gabinetem, w: Doświadczenie i doświadczanie. Wybrane problemy i procesy w psychoterapii, pod red. E.Mojs i G.Teusz, Wydaw. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2021.
 • Radziewicz-Winnicki A. „Przedporozumienie” jako kategoria teoretyczna w zakresie scalania wielu subdyscyplin zajmujących się wsparciem, pomocowością, poradnictwem i rehabilitacją publiczną, W: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne / Piorunek Magdalena, Nawój-Połoczańska Joanna Agnieszka, Skowrońska-Pućka Agnieszka (red.), 2021, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Matyjas B.,  Rodzina jako środowisko wspierające integralny rozwój dziecka, w: W: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne / Piorunek Magdalena, Nawój-Połoczańska Joanna Agnieszka, Skowrońska-Pućka Agnieszka (red.), 2021, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kozielska J., Szkolny proces poradnictwa zawodowego w relacjach ośmioklasistów. Między oczekiwaniami a społeczną praktyką. W: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne / Piorunek Magdalena, Nawój-Połoczańska Joanna Agnieszka, Skowrońska-Pućka Agnieszka (red.), 2021, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.237-248, ISBN 978-83-232-3982-6
 
2020 
Monografie naukowe i prace redagowane
 
Kwiatkowski S. M., Piorunek M., (2020) Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy- (red.), 2020, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Piorunek M., (2020) Nauczyciel – wychowawca (nie)wspierający ucznia – o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM 2020 (w druku).
Kozielska J., (2020) Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej, Wydawnictwo Naukowe UAM (w druku)
 
Rozdziały w monografiach:
Wołk Z., (2020), Zorientowanie na zróżnicowanie i personalizację dróg do pracy zawodowej ważnym wymogiem współczesnej edukacji,  [w:] Praca i kariera w warunkach nowego millenium. Implikacje dla edukacji, 2020. / red. nauk. Renata Tomaszewska, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 
 
Wołk Z., (2020) Edukacja formalna na koniec drugiej dekady XXI wieku w kontekście edukacji ustawicznej (symptomy kryzysu), [w:] Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych,Redakcja: Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2020, 
 
Kozielska J., (2020),  Szkolnictwo zawodowe w opiniach młodzieży stojącej u progu kolejnego etapu kształcenia,[w] Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Orłowska, Magdalena Piorunek (red.) Młodzież – meandry życia ku dorosłości. Wyd. Akademii WSB
 
Kozielska J., (2020), Uczestnicy systemu szkolnictwa branżowego wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. Opinie – oczekiwania – dylematy, [w:] Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy, M. Piorunek, S.M. Kwiatkowski (red), 2020, Warszawa, Wydawnictwo APS
 
Kozielska J., (2020), Kształcenie dorosłych w sektorze szkolnictwa zawodowego, [w:]Edukacja dorosłych a planowanie karier zawodowych, E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph, R. Konieczna-Woźniak (red), 2020, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM
 
Kozielska J., (2020), Tranzycja ze szkoły uczącej zawodu na rynek pracy w kontekście kompetencji przyszłości i scenariuszy przyszłości rynku pracy, [w:] Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły, M. Christoph, S. Wawrzyniak (red.), 2020, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM
 
Matyjas B , Rodzina jako środowisko budowania dobrostanu dziecka , w: Wielowymiarowość dobrostanu człowieka i społeczeństw, czyli o tym jak szlachetne jest zdrowie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Syrek,red. Ewa Jarosz, Wyd. UŚ, Katowice 2020, 
 
Piorunek M., Nawój-Połoczańska J., (2020) Poradnictwo zawodowe w systemie edukacji. Między postulatami a realiami. Monika Christoph, Sonia Wawrzyniak (red) Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, 
 
Piorunek M., (2020) Poradnictwo kariery – wyzwania rynkowe i edukacyjne w: Praca i kariera w warunkach nowego milenium. Implikacje dla edukacji, Renata Tomaszewska (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020; 
 
Piorunek M., (2020), Bieg życia zawodowego człowieka – ujęcie diachroniczne (kolaż ilustracji badawczych)- W: Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy / Kwiatkowski Stefan M., Piorunek Magdalena (red.), 2020, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
Drabik-Podgórna V., (2020) Chaos zawodowy na rynku pracy – możliwości i ograniczenia pomocy w planowaniu karier, [w:] Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak (red.) Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych, Wyd. UAM, 2020, Wyd. Naukowe UAM
 
Artykuły w czasopismach
Wołk Z., (2020), Kultura pracy. Pomiędzy niezależnością i powinnością / Rocznik Lubuski: Edukacja jako przestrzeń zmian t. 46, cz. 1, 233—248
Radziewicz Winnicki A., (2020) „Restricted Codes” w teorii Basila Bernsteina a poczucie społecznego resentymentu (perspektywa światłej edukacji przeciwstawiana ślepocie i bierności publicznej)  ..Edukacja Międzykulturowa2020, nr 2 (13), 
Wołk, 2020, Współczesna pedagogika pracy w Polsce. Obszary problemowe /  Studia z Teorii Wychowania Tom XI, nr 2, 99-120.