Działalność naukowa

Sekcja Poradnictwa Pedagogicznego realizuje projekt:
Syndrom wypalenia akademickiego wśród studentów kierunków pedagogicznych.
 
Badanie realizowane jest przez zespół badawczy kierowany przez prof. dr hab. M Piorunek – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, przewodniczącą Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego KNP PAN oraz prof. UAM dr hab. T Charkowska-Smolak – Wydział Psychologii i Kognitywistki UAM, w kilku ośrodkach akademickich w kraju. Celem badań jest ustalenie jakości funkcjonowania studentów w kontekście zjawiska wypalenia.
Zapraszamy studentów kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia pięcioletnie, licencjackie i magisterskie II stopnia – tryb stacjonarny i niestacjonarny) do wzięcia udziału w dobrowolnym badaniu.
 
 
Wybrane publikacje Członków Sekcji i Zespołu Poradnictwa Pedagogicznego KNP PAN
 
2020 
Monografie naukowe i prace redagowane
 
Kwiatkowski S. M., Piorunek M., (2020) Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy- (red.), 2020, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Piorunek M., (2020) Nauczyciel – wychowawca (nie)wspierający ucznia – o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM 2020 (w druku).
Kozielska J., (2020) Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej, Wydawnictwo Naukowe UAM (w druku)
 
Rozdziały w monografiach:
Wołk Z., (2020), Zorientowanie na zróżnicowanie i personalizację dróg do pracy zawodowej ważnym wymogiem współczesnej edukacji,  [w:] Praca i kariera w warunkach nowego millenium. Implikacje dla edukacji, 2020. / red. nauk. Renata Tomaszewska, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 
 
Wołk Z., (2020) Edukacja formalna na koniec drugiej dekady XXI wieku w kontekście edukacji ustawicznej (symptomy kryzysu), [w:] Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych,Redakcja: Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2020, 
 
Kozielska J., (2020),  Szkolnictwo zawodowe w opiniach młodzieży stojącej u progu kolejnego etapu kształcenia,[w] Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Orłowska, Magdalena Piorunek (red.) Młodzież – meandry życia ku dorosłości. Wyd. Akademii WSB
 
Kozielska J., (2020), Uczestnicy systemu szkolnictwa branżowego wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. Opinie – oczekiwania – dylematy, [w:] Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy, M. Piorunek, S.M. Kwiatkowski (red), 2020, Warszawa, Wydawnictwo APS
 
Kozielska J., (2020), Kształcenie dorosłych w sektorze szkolnictwa zawodowego, [w:]Edukacja dorosłych a planowanie karier zawodowych, E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph, R. Konieczna-Woźniak (red), 2020, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM
 
Kozielska J., (2020), Tranzycja ze szkoły uczącej zawodu na rynek pracy w kontekście kompetencji przyszłości i scenariuszy przyszłości rynku pracy, [w:] Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły, M. Christoph, S. Wawrzyniak (red.), 2020, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM
 
Matyjas B , Rodzina jako środowisko budowania dobrostanu dziecka , w: Wielowymiarowość dobrostanu człowieka i społeczeństw, czyli o tym jak szlachetne jest zdrowie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Syrek,red. Ewa Jarosz, Wyd. UŚ, Katowice 2020, 
 
Piorunek M., Nawój-Połoczańska J., (2020) Poradnictwo zawodowe w systemie edukacji. Między postulatami a realiami. Monika Christoph, Sonia Wawrzyniak (red) Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, 
 
Piorunek M., (2020) Poradnictwo kariery – wyzwania rynkowe i edukacyjne w: Praca i kariera w warunkach nowego milenium. Implikacje dla edukacji, Renata Tomaszewska (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020; 
 
Piorunek M., (2020), Bieg życia zawodowego człowieka – ujęcie diachroniczne (kolaż ilustracji badawczych)- W: Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy / Kwiatkowski Stefan M., Piorunek Magdalena (red.), 2020, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
Drabik-Podgórna V., (2020) Chaos zawodowy na rynku pracy – możliwości i ograniczenia pomocy w planowaniu karier, [w:] Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak (red.) Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych, Wyd. UAM, 2020, Wyd. Naukowe UAM
 
Artykuły w czasopismach
Wołk Z., (2020), Kultura pracy. Pomiędzy niezależnością i powinnością / Rocznik Lubuski: Edukacja jako przestrzeń zmian t. 46, cz. 1, 233—248
Radziewicz Winnicki A., (2020) „Restricted Codes” w teorii Basila Bernsteina a poczucie społecznego resentymentu (perspektywa światłej edukacji przeciwstawiana ślepocie i bierności publicznej)  ..Edukacja Międzykulturowa2020, nr 2 (13), 
Wołk, 2020, Współczesna pedagogika pracy w Polsce. Obszary problemowe /  Studia z Teorii Wychowania Tom XI, nr 2, 99-120.