prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół funkcjonowania człowieka w kontekście pracy, kształtowania i przebiegu biografii zawodowych na poszczególnych etapach życia człowieka (dzieciństwo, adolescencja, młodość, dorosłość), wspierania człowieka w biegu życia – poradnictwo biograficzne. Ponadto zajmuje się zagadnieniami teorii i praktyki poradnictwa pedagogicznego – pomocą człowiekowi w sytuacjach trudnych, specyfiką relacji doradczej, poradnictwem w relacji do innych oddziaływań społecznych m.in. do wychowania, instytucjonalnym i nieformalnym systemem wsparcia społecznego, pomocą psychopedagogiczną w systemie edukacji a także wybranymi aspektami funkcjonowania instytucji i podmiotów edukacyjnych, oddziaływaniami wychowawczymi w kontekście innych relacji pomocowych.

Jest autorką wielu wielu publikacji z tego zakresu. Wśród nich są monografie:

 • (1996). Dziecko w relacjach ze światem zawodowym. Poznań: Wydawnictwo Eruditus, ss. 184,
 • (2004). Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji. Poznań: Wydawnictwo UAM, Poznań,
 • (2009)  Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań,

a także autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i tekstów w pracach zwartych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Ponadto redagowała następujące prace zwarte:

 • (2004)  Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji. Poznań: Wydawnictwo “Rys”,
 • (2009) Człowiek w kontekście pracy. Teoria -Empiria – Praktyka. Toruń: Wydawnictwo- Adam Marszałek,
 • (2010)Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo  Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
 • (2011) Poradnictwo – kolejne przybliżenia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • (2013) wspólnie z Kozielską Joanną, Skowrońską-Pućką Agnieszką: Rodzina – młodzież – dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej  Poznań:Wydawnictwo Naukowe UAM, ss.573 (dodruk: 2016)
 • (2015) Piorunek Magdalena, red. Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss.365
 • (2016) Piorunek Magdalena, red., Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 313

 

 • Piorunek Magdalena – artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w recenzowanych pracach zwartych i materiałach konferencyjnych w języku polskim i obcych (autorstwo i współautorstwo) – zestawienie chronologiczne
 • Kierunki optymalizacji orientacji i poradnictwa zawodowego w świetle badań dynamiki procesu wyborów zawodowych /w/ „Ruch Pedagogiczny” 3-4/1990
 • Wraz z Kasperek E.: Rola rodziny w procesie wyborów zawodowych młodzieży /w/ „Problemy Rodziny”  3/1990
 • Wraz z Kasperek E.: Proces kształtowania się planów zawodowo-edukacyjnych młodzieży. Wyniki badań /w/ „Neodidagmata” XX/1991
 • W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zawodowego /w/ „Problemy Rozwoju Edukacji” 1/1992
 •  Szkolnictwo zawodowe w impasie /w/ „Szkoła Zawodowa”  8/1993
 • Dzieciństwo jako etap rozwoju zawodowego (przegląd badań) /w/ „Psychologia Wychowawcza” 1/1993
 • Dynamika obrazu świata zawodowego w dzieciństwie /w/ „Psychologia Wychowawcza” 5/1994
 • Dzieciństwo jako przestrzeń orientacji biograficznych. Wgląd empiryczny. Postulaty dla poradnictwa. /w/ Kargulowa A. /red/: Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995
 • Płeć a trajektorie biografii zawodowych /w/ Studia Edukacyjne” 1/1995, s.133-148
 • Udział dziecka w diagnozowaniu sytuacji biograficznej, [w:] Kargulowa A. (red): Dramaturgia poradnictwa,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s.103-113
 •  Dylematy roli nauczyciela /w/ ” Edukacja i Dialog” 5/1997, s. 44-47
 • Dziecko w świecie pracy i zawodów – refleksja na kanwie badań empirycznych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych /w/ „Nauczyciel i Szkoła” 2/1998
 • Qualitative Aspekte der Anderungen in der Lehrerbildung in Polen [w:], Thiem W. (red): Reform der Lehrerbildung inder Folge der politischen und gesellschaftlichen Transformationen in Belarus, Polen, Russland, Ungarn und den neuen Landern Deutschlands, Materialen einer  internatianalen wissenschaftilchen Tagunag, Universität Potsdam – Institut f. Pädagogik, Hochschule der Kűnste Berlin, Potsdam 1998, s. 52-56
 • Wraz z Zielińską K.: Innere Schulreform und Qualität einer veränderten Schule -am Beispiel des Schulportraits einer polnischen Schule, [w:], Thiem W. (red.): Innere Schulreform – Qualität einer veränderten Schule. Materialen einer  internatianalen wissenschaftilchen Tagunag, Universität Potsdam – Institut f. Pädagogik, Hochschule der Kűnste Berlin, Potsdam 1999, s. 84 – 90
 • Zanim dokonany zostanie wybór szkoły i zawodu … Potrzeby i kierunki działań doradczych w świetle badań orientacji biograficznych dzieci i młodzieży, [w:], Rachalska Wanda (red.): Poradnictwo zawodowe w wymiarze europejskim.Materiałyz międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Złotym Potoku, w dniach 18-20.05.1998 przez Zakład Organizacji i Pedagogiki Pracy, Wyd. WSP – Częstochowa, Częstochowa 1999, s. 329 – 341
 • Planowanie zawodowo – edukacyjnej przyszłości na etapie wczesnej adolescencji /w/ „Studia Edukacyjne”, nr 5, Poznań 2000, s. 273-286
 • Fort – und Weiterbildung der Lehrer in Hinblick auf die polnische Bildungsreform – Meinungen,  Bedürfnisse,  Schlussfolgerungen,  [w:],  Thiem W. (red.): Weiter – und Fortbildung der Lehrer – wesentliche Voraussetzung und Bedingung einer inneren Schulreform, Wyd. Universität Potsdam, Potsdam 2000, s. 66-75
 • Interwencja i wsparcie społeczne w przebiegu biografii jednostkowej – opinie,  potrzeby, bariery korzystania z pomocy profesjonalnej, [w:],  Gapik Lechosław (red.): Postępy psychoterapii. Koncepcje i badania, Tom III, Poznań 2000,P.W. Interfund,s. 19-27
 • Stres w biografii człowieka. Inspiracje dla profilaktyki i promocji zdrowia, [w:], Głowacka M. D. (red.): Promocja zdrowia. Konteksty społeczno – kulturowe, Wyd. Wolumin s.c., Poznań 2000, s. 111-130
 • Pomiędzy edukacją a pracą. Refleksje z badań młodzieży na progach edukacyjnych /w/ „Pedagogika Pracy” nr 39/2001, Radom 2001, s. 127-137
 • Kontroversen um Erziehung – theoretische Optionen, Konsequenzen in der Erziehungspraxis, [w:], Thiem W. (red.): Demokratisierung der Gesellschaft, Universität Potsdam, Potsdam 2001, s. 73-79
 • Planowanie edukacyjno – zawodowej przyszłości w perspektywie biograficznej. Podejście casuistyczne w badaniach adolescentów na progach edukacyjnych, [w:], Wojtasik B. (red.): Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno – politycznej, Wyd. Instytutu Pedagogiki UW, Wrocław 2001, s. 195-208
 • Wraz z Kasperek E.: Promocja zdrowia seksualnego w praktyce oświatowej, [w:], Lechosław Gapik, Agata Woźniak (red): Terapii  w seksuologii. Zagadnienia wybrane, Interfund, Poznań, 2001 s.148-159
 • Proeuropäische Kontexte der Reformen auf dem Gebiet der beruflichen Bildung, [w:], Wolfgang Thiem (red.): Hoffnungen, Dilemmata und Probleme einer nationalen Schulreform in europäischer Dimension, Universität Potsdam, Potsdam 2002, s. 80-84
 • Rodzinne konteksty formowania się drogi zawodowej na etapie dzieciństwa i adolescencji, [w:], Lechosław Gapik i Agata Woźniak (red.): Postępy psychoterapii, tom IV, P.W. „Interfund” sp. z o.o., Poznań 2002, s. 163-173
 • Dorastający na progach edukacyjnych. Dylematy czasu transformacji (Wygląd empiryczny), [w:], Józef Sowa, Eugeniusz Piotrowski, Józef Rejman (red.): Wychowanie – Profilaktyka – Resocjalizacja. W poszukiwaniu doskonalszych systemów w skali makro i mikro. Część I, Wychowanie i opieka, Wyd. Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s. 199-208
 • Difficult Choices: The Youth as the Clients of Career Guidance, [w:], E. Kalinowska, A. Kargulowa, B. Wojtasik (red.): Counsellor – profession, passion, calling?, Wydawnictwo DSWE i TWP, Wrocław 2003, s. 408-420
 • Dilemmata der Lehrerausbildung, [w:], Aktuelle Tendezen in der Weiterentwicklung der professionellen Ausbildung von Pädagogen/Lehrern im Rahmen der Bildungsreform der beteiligten Länder, Uta Lehmann, Andreas Seidel, Wolfgang Thiem /red/ Humanwissenschaftliche Fakultät Institut für Pädagogik, Potsdam 2003, s. 129-138
 • Przed trudnym zawodowym wyborem. Młodzież podmiotem działań doradczych, [w:], Bożena Wojtasik i Alicja Kargulowa (red.): Doradca – profesja, pasja, powołanie? Wyd. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 262-275
 •  Młodzież w procesie projektowania edukacyjno-zawodowego. Wyzwania dla poradnictwa, [w:], Bogusław Pietrulewicz (red.): Praca – Zawód – Rynek Pracy, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra,  2003, s.356-366
 • Młodzież wobec edukacyjno-zawodowej przyszłości (Wstępne wyniki badań /w/Pampaedia” 1/2004
 • Orientacje biograficzne młodzieży – dynamika okresu transformacji. Przyczynki empiryczne. Otwarte dyskursy (w) Piorunek M./red/  Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji. Poznań: Wydawnictwo “Rys”, 2004
 • Orientacje edukacyjne i zawodowe młodzieży współczesnej (w) Piorunek M./red/  Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji. Poznań: Wydawnictwo “Rys”, 2004     
 • Młodzież wobec edukacyjno-zawodowej przyszłości – kontekst transformacji kulturowych (w) Leppert R., Melosik Z., Wojtasik B. /red/ Młodzież wobec niegościnnej przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław, 2005
 • Etap przedzawodowy w teorii i praktyce poradnictwa zawodowego (w) Pietrulewicz B. /red/: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia – wybrane zagadnienia, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2005
 • Biografia zawodowa człowieka jako kategoria pedagogiki pracy (w) Wiatrowski Z. /red/, Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej,Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2006
 • Bezradni wobec przyszłości? Doradztwo biograficzne jako wyzwanie edukacyjne (w) Białobrzeska K., Kawula S./red/ Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT” s.c., Toruń 2006
 • The Youth as the Clients of Career Guidance: Selected Studies of Polish Adolescents /w/  “The New Educational Review” 2006/2
 • Proces podejmowania decyzji zawodowych w świetle socjologicznej teorii P. Hodkinsona (w) Skłodowski H. /red/: Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, Łódź 2006
 •  Transformacje modelu biografii. Edukacja i praca w linii życia. (w) A. Cybal-Michalska /red/  Jednostka, społeczeństwo i edukacja w głobalnym świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie,  Poznań-Leszno 2006
 • Deontologiczne konteksty działalności doradcy zawodowego (w) Drabik-Podgórna V. /red/: Poradnictwo między etyką a techniką, Impuls, Kraków 2007
 • Wraz z Doptą M., Wieczorek A.: Assessment of School Achievements in Theoretical Discourse and Empirical Studies – Discourse on School Assessment (w) L. Sałaciński, A. Seidel /red/ Changes in Student Achievement Assessment in Selected European Countries –  a comparative study,  IMPULS,  Kraków 2007
 • Kształtowanie tożsamości zawodowej jako zadanie rozwojowe okresu adolescencji /w/  Kromolicka B., Radziewicz-Winnicki A., Noszczyk-Bernasiewicz M./red/  Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku. Przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2007
 • Wraz z Doptą M.: Die polnische Jugend auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt. Herausforderungen – Probleme – Bedrohungen (w) Schubarth W., Seidel A., Speck K. /red/ Soziale Probleme von Jugendlichen in Deutchland, Polend und Russland – Alltagserleben und Lebensperspektiven. Universitatsverlag, Potsdam 2007
 •  L’elaboration des projets a l’adolescence: etude empirique aupres d’adolescents polonais.  /w /  “L’orientation scolaire et professionnelle” 2007, 36, Nr 2, s.251-271
 •  Biografia zawodowa człowieka. Wybrane aspekty /w/ „Problemy Humanistyki”, WSNHiD, Poznań 2007 nr 13
 • Edukacja i praca w cyklu życia człowieka (w) Gaweł-Luty E., Kojkoł J. /red/ Edukacja wobec tożsamości społecznej. Wydawnictwo HARMONIA Gdańsk 2008
 •  Wraz z Woźniak M.: Nauczyciel jako doradca zawodowy(w) Muchacka B., Szymański M. /red/ Nauczyciel w świecie współczesnym. Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków  2008
 • Wraz z Drzewiecką A.: Pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. Dorastanie w warunkach transformacji ustrojowo-gospodarczych (w) Wiatrowski Z., Mandrzejewska-Smól I., Aftański A. /red/ Pedagogika pracy i andragogika. Z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławsie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2008
 • Badania biograficzne i ich aplikacje w pedagogice pracy (w) Baraniak B. /red/ Wartości w pedagogice pracy. Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2008
 •  Edukacja i praca jako komponenty tożsamości człowieka w przestrzeni postnowoczesności (w) Modrzewski J., Śmiałek M.J., Wojnowski K. /red/ Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej (Inspiracje…). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008
 • Poradnictwo biograficzne. O pomocy psychopedagogicznej w biegu życia człowieka. Studia Edukacyjne” 2009 nr 9 s.31-50
 • Pomoc psychopedagogiczna w szkole. Przyczynki do teoretycznej refleksji o modelu doradztwa szkolnego (w) Plewka Cz. /red/  Ku dobrej szkole. Cywilizacyjne dylematy współczesnej edukacji. Wyższa Szkoła Humanistyczna Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 2009
 • Poczucie bezpieczeństwa personalnego w kontekstach ponowoczesności. Przyczynki empiryczne (w) “Problemy Humanistyki” nr 16/2009
 • Intersubiektywne przestrzenie świata zawodowego czyli o biograficznym koncepcie kariery zawodowej (w) Śmiałek M.J. /red/, W stronę przywództwa edukacyjnego. Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni, Poznań-Kalisz , Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009
 • Kariery zawodowe ludzi na etapie średniej dorosłości. Ciągłość i zmiana na polskim rynku pracy (w) Piorunek M. /red/  Człowiek w kontekście pracy. Teoria -Empiria – Praktyka. Toruń: Wydawnictwo- Adam Marszałek, 2009
 • Biografia zawodowa człowieka w kontekście permanentnej zmiany społecznej, (w) Galor Z./red/, Odmiany życia społecznego współczesnej Polski: instytucje, polityka, kultura. Poznań, Wydawnictwo WSNHiD, 2010
 • Poradnictwo. Wokół kwestii rudymentarnych (w)  Zierkiewicz E., Drabik-Podgórna V. (red)Poradnictwo w kulturze indywidualizmu.Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2010
 • Bieg życia w kontekście całożyciowego rozwoju zawodowego (w) Wiatrowski Z., Mandrzejewska-Smól I., Aftański A. /red/: Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy , tom II, Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku,  2010 ,s.159-168
 • Wspólnie z Pozorką M.: Praca poza granicami kraju jako składnik biografii zawodowych. Kazus Polek na niemieckim rynku pracy [w:] Edukacja. Praca. Rynek pracy, B. Pietrulewicz, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, Zielona Góra 2010, s.171-181
 • Współnie z Skowrońską Joanną, Doradztwo zawodowe wobec transnacjonalizacji kariery, [w:]  Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego, red. W. Duda, G. Wieczorek, D. Kukla, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010,  s.43-55
 • Studenci o pomocy psychopedagogicznej. Opinie – Stereotypy – Doświadczenia (Raport z badań) (w) Piorunek M. /red/ Pomoc – wsparcie spoleczne-poradnictwo, Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń 2010
 • Dziecko wobec  świata pracy i zawodów. Emiryczne przyczynki. Obraz fenomenu „Studia Edukacyjne,” 11/ 2010 , s.139-155
 • Od stabilizacji do chaosu zawodowego. Scenariusze biografii zawodowych etapu średniej dorosłości,  „Studia Edukacyjne”, 14/2010, s.67-89
 • Pomoc psychopedagogiczna w terapeutycznej kulturze indywidualizmu (w) Cylkowska-Nowak Mirosława, Imielska Joanna, Kasperek-Golimowska Ewa (red) Podmiot. Sztuka -Terapia-Edukacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2011
 • Młodzież wobec przyszłości w globalnym świecie. Selektywne wyniki badań komparatywnych młodzieży polskiej, niemieckiej i rosyjskiej [w:] Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem,red. A. Cybal-Michalska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s.209-228
 • Wspólnie z Miłkowską G., Sałacińskim L.:Młodzież polska w globalnym świecie – pomiędzy teraźniejszością a przyszłością. Empiryczne studium porównawcze  [w:] Jugendliche im Zeitalter der Globalisierung. Eine vergleichende Pilotstudie in Ostdeutschland, Polen und Russland Schubarth, red. W. Seidel A. Speck K. Sałaciński L. Universitaetsverlag, Potsdam 2011, s.68-129
 • Adaptacyjny i specjalizacyjny wymiar uczestnictwa społecznego w świecie zawodowym, [w:] Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością, red. H. Krauze-Sikorska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011,  s. 183-198.
 • Wspólnie z Werner Iwoną, Studiowanie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Selektywne opinie i plany studentów studiów humanistycznych, „Ruch Pedagogiczny” 3-4/2011, s.- 17-39
 • (Bez)sens planowania przyszłości…. Refleksje o adolescencyjnym projektowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej, „Studia Edukacyjne” 18/2011, s.133-150
 • Wspólnie z Werner Iwoną, Poczucie koherencji a postrzeganie wybranych aspektów studiowania, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”,  4/2011
 • Wspólnie z Werner Iwoną,  Płeć jako faktor różnicujący praktykę studiowania – opinie, oceny, plany. Raport z badań, „Studia Edukacyjne” – 15/2011, s.143-164
 • Gra edukacyjnych pozorów? Uwag kilka o studiowaniu na kierunkach humanistycznych (w) Baraniak B./red/, Człowiek w pedagogice pracy, UKSW Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s.44-56
 • Wspólnie z Kozielską J. Psychopedagogical aid at school. Between theory and educational practice.[w:] Prevention in School – Prevention in Education, red. Miłkowska G., Toruń: Wydawnicto. Adam Marszałek, 2012, nr 276-286
 • Wokół problemów doradztwa w szkole. Percepcja pomocowych funkcji szkoły w narracjach rodzicielskich,  “Studia Edukacyjne”, 2012, nr 22, s.283-299
 • O potrzebie pomocy. Otwarcie dyskursu, [w:] Rodzina – Młodzież – Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, red. M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska- Pućka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 13-20
 • Wspólnie z Werner Iwoną: Praktyka studiowania w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW).Perspektywa studentów kierunków humanistycznych, „Ruch Pedagogiczny“, 2013, nr 1, s.63-85
 • Dzieciństwo w rozwoju zawodowym człowieka. Przyczynki teoretyczno- empiryczne, Kwartalnik Pedagogiczny, 2013 nr 1., s.109-12
 • Piorunek M., Kariery zawodowe doby transformacji kulturowych. Pytania o poradnictwo, Annales UMCS, Sectio J  Paedagogia – Psychologia 2013, nr XXVI, 1-2, s. 59-73
 • Piorunek Magdalena, O potrzebie pomocy. Otwarcie dyskursu, [w:] Rodzina – Młodzież – Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, red. M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska- Pućka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 13-20,
 • Kariery zawodowe w dobie transformacji kulturowych (socjopedagogiczna perspektywa oglądu). Polityka Społeczna, 2014 nr 3
 • Piorunek M., Werner, I., Praktyczny wymiar kompetencji społecznych w edukacji. Dymensje roli wychowawcy, [w:] I. Werner, E. Więcek-Janka (red.), Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, tom XV, zeszyt 8, cz. II, s. 11-23.
 • Piorunek M., Werner I.: Wychowawca wsparciem dla ucznia? Relacje uczeń – wychowawca w percepcji gimnazjalistów, „Studia Edukacyjne” Nr 32/2014
 • Dziecko w perspektywie świata zawodowego. Pomiędzy teorią i praktyką dorastania w świecie pracy, [w:] Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Basińska A. (red) Children in the postmodern world. Culture – media – social inequality, Poznań,Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014, s.301-316
 • Dziecko a świat zawodowy, czyli o nieobecnym polu eksploracji w pedagogice dziecka [w:] Magda-Adamowicz M., Kopaczyńska I.(red) Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s.60-75
 • Piorunek M., W kręgu działań pomocowych. Polifoniczność dyskursu, [w:] Piorunek M. (red) Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, Poznań, wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s.7-15
 • Piorunek M., Kariera zawodowa w ponowoczesnej rzeczywistości. Nowy paradygmat i jego edukacyjno-pomocowe implikacje (w)J. Matejek, K. Białożyt /red./ Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania, Kraków 2015.
 • Piorunek M., Kariera według młodych, czyli nowy paradygmat kariery na dysonansowym rynku pracy, Studia Edukacyjne, 2016, nr 38, s.83-95,
 • Piorunek M., Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego, Polityka Społeczna, 2016, nr 9, s.3-9 (format tekstu A),
 • Piorunek M., Poczucie koherencji w konstruowaniu kariery (kontekst całożyciowego rozwoju jednostki), Studia Edukacyjne, 2016, nr 40
 • Piorunek M., By(wa)ć mentorem czyli o dylematach i pułapkach mentoringu, Studia Edukacyjne, 2016, nr 41
 • Piorunek M., Poradnictwo karier w sektorze szkolnictwa zawodowego – refleksje-dylematy-pytania Kultura. Społeczeństwo. Edukacja, 2016, nr Piorunek M., Badanie karier (biografii) zawodowych – autorskie poszukiwania. Między podejściem kwantytatywnym a kwalitatywnym, [w:] Pedagogika w społeczeństwie- społeczeństwo w pedagogice, red. A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s.523-538
 •  Piorunek M., Liczby i słowa w badaniach humanistycznych i społecznych. (Nie)dychotomiczność paradygmatów badawczych, [w:] Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Piorunek,  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016, s.7-15;
 • Piorunek M.,  Metoda biograficzna w badaniu karier zawodowych. Egzemplifikacja badawczego zamysłu. Otwarte pola eksploracji, [w:] Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Piorunek,  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016, s.99-118
 • Piorunek M., Refleksje o (nie)planowaniu biografii zawodowej. Realia – mity – dylematy, [w:] Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery, red. V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2016, s.57-73
 • Piorunek M., Biographical Career Patterns: Differentiations and Emergence. Fields of Empirical Exploration, [w:] Counselling and Dialogue for Sustainable Human Development, red. J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2016, s. 75-91