mgr Aneta Baranowska

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na specyfice funkcjonowania imigrantów w Polsce oraz pomocy i wsparciu społecznym im świadczonym, co stanowi zarazem przedmiot jej dysertacji doktorskiej. Podejmowane przez nią rozważania teoretyczne skupiają się również na problematyce edukacji zindywidualizowanej, szczególnie na jednym z jej narzędzi, jakim jest tutoring. Jej naukowe poszukiwania są także ściśle związane z różnorodnymi aspektami funkcjonowania młodzieży w ponowoczesnej rzeczywistości, w tym szczególnie z ryzykownymi zachowaniami adolescentów (seksualnymi, suicydalnymi). 

Aktywność naukową łączy z pracą na stanowisku pedagoga-terapeuty w szkole podstawowej.

Najważniejsze publikacje:

2016

 • Baranowska A. (2016), Tutoring szkolny jako narzędzie edukacji zindywidualizowanej, [w:] Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole, red. A. Kamińska, Sosnowiec
 • Baranowska A. (2016), Pomoc i wsparcie społeczne imigrantów w procesie adaptacji do nowego środowiska społeczno-kulturowego, [w:] Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych, red. D. Krzysztofiak, J. Spętana, E. Włodarczyk, Kraków.
 • Baranowska A. (2016), Imigranci w Polsce. Wybrane aspekty społeczno-prawne, [w:] Wyzwania i kierunki rozwoju nauk społecznych, red. S. Frąckowiak, M. Mielewczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Baranowska A. (2016), Nauczyciel w sytuacji wielokulturowości w polskiej szkole, [w:] Edukacja w zglobalizowanym świecie, red. V. Tanaś, W. Welskop,  Łódź.
 • Baranowska A. (2016). Reintegracja rodziny jako forma przeciwdziałania zjawisku sieroctwa społecznego wśród wychowanków domów dziecka, [w:] W kręgu działań pomocowych i poradniczych, red. J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka, Poznań.
 • Baranowska A. (2016), Pedagog szkolny w sytuacji zróżnicowania kulturowego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”  nr 6.
 • Baranowska A. (2016), Tutoring rodzinny jako forma wsparcia rodziców dziecka z niepełnosprawnością, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 1.
 • Baranowska A. (2016), Selected aspects of migrants’ health, „Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue”, nr 3.
 • Baranowska A. (2016), Dopalacze i szkolna profilaktyka, „Uczyć Lepiej”, 2015-2016 nr 1.
 • Baranowska A. (2016), Tutoring rówieśniczy, „Wychowawca”,  nr 10.
 • Baranowska A. (2016), Fonoholizm wśród uczniów, „Wychowawca”, nr 2.
 • Baranowska A. (2016), Edukacyjne walory wycieczek leśnych, „Wychowawca”, nr 4.
 • Baranowska A. (2016), Samouszkodzenia – profilaktyka i wczesna interwencja, „Uczyć Lepiej”, 2015-2016 nr 5.

2015

 • Baranowska A. (2015), Imigranci w nowej przestrzeni społecznej. Szanse i zagrożenia ich rozwoju, [w:] Architektura a rozwój człowieka. Ujęcie multidyscyplinarne, red. A. Kalus, E. Mazurek, J. Szymańska, Wrocław.
 • Baranowska A. (2015) , Integracja społeczna imigrantów w kraju przyjmującym, [w:] Migracja: szansa czy zagrożenie?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 99-115.
 • Baranowska A., Przybyszewska D. (2015), Uczeń zdolny w systemie szkolnictwa polskiego. Jak przezwyciężyć bariery w jego edukacji i optymalizować jego rozwój?, [w:] Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, red. E- Sapia-Drewniak, M. Pogorzelska, Opole.
 • Baranowska A. (2015), Aktywizacja społeczno-zawodowa imigrantów w Polsce, [w:] Reintegracja-Edukacja-Adaptacja. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, red. M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak, Gniezno.
 • Baranowska A. (2015), Mental violence in the family and child’s  functioning In their age group. The Need for preventive measures and assistance, [w:] The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivy and Cyborgization, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, Poznań.
 • Baranowska A. (2015), Metoda projektów jako forma wspomagania rozwoju dzieci w okresie przedszkolnym, [w:] Kreatywność w edukacji szkolnej, red. I. Adamek, U. Szuścik,  Kraków.
 • Baranowska A. (2015), Superwizja jako forma wsparcia aktywności zawodowej nauczycieli religii, „Katecheta”, nr 5.
 • Baranowska A. (2015), Interwencja kryzysowa wobec młodzieży o skłonnościach samobójczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 5.
 • Baranowska A. (2015), Tutoring jako metoda pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych z religii, „Katecheta”, nr 2.
 • Baranowska A. (2015), Diagnoza ryzykownych zachowań seksualnych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3.
 • Baranowska A. (2015), Zachowania samobójcze młodzieży. O potrzebie realizacji oddziaływań presuicydalnych na lekcjach religii, „Zeszyty Formacji Katechetów”,  nr 2.
 • Baranowska A. (2015), Dopalacze i szkolna profilaktyka, „Uczyć Lepiej”, nr 1.

2014

 • Baranowska A. (2014), Profilaktyka ryzykowanych zachowań seksualnych młodzieży w szkole, [w:] Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej, red. U. Szuścik, J. Skibska, E. Kochanowska, Kraków.
 • Baranowska A. (2014), Migracje zagraniczne rodziców a rozwój psychospołeczny adolescentów, [w:] Współczesne zagrożenia: fakty i mity, red. J. Zimny, Lublin.
 • Baranowska A. (2014), Seksualizacja współczesnych nastolatek. Przyczyny i implikacje zjawiska, [w:] Wokół problemów patologii grup społecznych, red. F. Makurata, M. Brodnicki, A. Nawrocka, Gdańsk.
 • Baranowska A. (2014), Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole, „E-mentor”, nr 5.
 • Baranowska A. (2014), Praca nauczycieli religii z „dziećmi ulicy”, „Katecheta”, nr 11.
 • Baranowska A. (2014), Edukacja seksualna w gimnazjum w opinii nauczycieli, „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 1.
 • Baranowska A. (2014), Przynależność do wybranych subkultur młodzieżowych w świetle wyników badań własnych, „Pedagogika Społeczna”, nr 1.
 • Baranowska A. (2014), Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży. O konieczności realizacji wychowania seksualnego w szkole [w:] „Katecheta”, nr 6.
 • Baranowska A. (2014), Dzieci z rodzin rozwiedzionych, „Wychowawca”, nr 1.
 • Baranowska A. (2014), Jak przełamać nieśmiałość dziecka?, „Uczyć Lepiej”, nr 4.
 • Baranowska A. (2014), Trening asertywności w szkole, „Uczyć Lepiej”,  nr 2.
 • Baranowska A. (2014), Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy metody, pomocy”, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, nr 2.

2013

 • Baranowska A. (2013), Samotność matek usamodzielniających się dzieci, [w:] Samotność: rzeczywistość czy fikcja?, red. J. Zimny, Lublin.
 • Baranowska A., Horzela I. (2013), Uzależnienie od opalania wśród nastolatek, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”, nr 6.
 • Baranowska A. (2013), Wychowanie seksualne w szkole – opinie gimnazjalistów, „Nowa Szkoła”, nr 3.
 • Baranowska A. (2013), Podkultury młodzieżowe w szkole. O konieczności działań profilaktycznych i naprawczych, „Nowa Szkoła” nr 3.
 • Baranowska A. (2013), Synu musisz być najlepszy!, „Remedium”, nr 2.
 • Baranowska A. (2013), Recenzja książki Piorunek M., Kozielska J., Skowrońska-Pućka A., „Młodzież – Dziecko – Rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej”, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, nr 2.

2012

 • Baranowska A. (2012), Zjawisko sieroctwa wśród współczesnej młodzieży, „Naukowe Zeszyty Studenckie”, nr 4.